Hotărâri de consiliu

TitluDescriereData
HCL nr. 39/2021pentru aprobarea Regulamentului  privind procedura pentru înregistrarea, evidența și  radierea vehiculelor pentru care nu există obligativitatea înregistrării de pe raza administrativ – teritorială a comunei Brăești.2021/08/31
HCL nr. 38/2021privind aprobarea Regulamentului de  Organizare și Funcționare a Consiliului Local al  comunei Brăești.2021/08/31
HCL nr. 37/2021privind acordarea unor facilități fiscale în  sensul anulării accesoriilor în cazul obligațiilor bugetare restante la data de 31.03.2021 datorate  bugetului local.2021/08/31
HCL nr. 36/2021privind alegerea presedintelui de sedinta  pentru lunile august, septembrie si octombrie 2021.2021/07/30
HCL nr. 35/2021privind actualizarea Regulamentului de  organizare si functionare al Compartimentului de asistenta sociala din cadrul aparatului de  speciali-âtate al primarului comunei Braesti.2021/07/30
HCL nr. 34/2021privind  completarea hotararii Consiliului  Local nr. 38/29.12.2020 privind aprobare ” Planului de achizitii publice ” al CL Braesti pentru anul  2021.2021/07/30
HCL nr. 33/2021privind   aprobarea acordarii unui  imprumut temporar in suma de 45.000 lei de la  bugetul propriu al comunei Braesti, judetul Buzau,  catre Serviciul CL Braesti – Serviciul Salubrizare.2021/07/30
HCL nr. 32/2021privind înființarea Serviciului de gestionare a cainilor fara stapan al comunei Braesti.2021/07/30
HCL nr. 31/2021privind rectificarea bugetului local, precum si a listei de investitii la data de 30.07.2021.2021/07/30
HCL nr. 30/2021privind utilizarea sumei de 327.250 lei din excedentul bugetului local rezultat la sfarsitul  exercitiului financiar 2020 – ca sursa de finantare a  bugetului local pe anul 2021, in vederea achizitionarii unei autobasculante necesara la  intretinerea si repararea drumurilor.2021/07/30
HCL nr. 29/2021privind aprobarea Regulamentului  cuprinzand masurile metodologice, organizatorice,  termenele si circulatia proiectelor de hotarari ale CL Braesti.2021/07/30
HCL nr. 28/2021privind aprobarea participării unității administrativ teritoriale com. Brăești în calitate  de  asocit- membru fondator la constituirea  Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitare ” Investitii Teritoriale Integrate Tinutul Buzaului, Prahovei si Vrancei”.2021/07/30
HCL nr. 27/2021privind  deschiderea unui cont tranzitoriu pentru încasarea taxelor și impozitelor locale la UNICREDIT BANK.2021/07/30
HCL nr. 26/2021privind valorificarea prin licitație publică a masei lemnoase de pe pășunea împădurită amplasată pe teritoriul administrativ al comunei Gura-Teghii, în pct. Pietrele Arse, bazinul  forestier Bâsca Mare proprietate a com. Brăești.2021/06/24
HCL nr. 25/2021privind completarea H.C.L. Brăești nr. 2 din data de 31.01.2020 privind stabilirea salariilor de bază pt. funcționarii publici și personalul contractual  din cadrul aparatului de specialitate  al primarului comunei Brăești, cu anexa de stabi- lire a salariilor de bază pt. personalul contractual  aferent Serviciului Public de Salubrizare, din subordinea Consiliului Local Brăești.2021/06/24
HCL nr. 24/2021privind darea în administrare și exploa- tare a serviciului și sistemului de salubrizare ale  com. Brăești, jud. Buzău către serviciul  ,,Consi- liul Local Brăești – Serviciul Salubrizare”, servi- ciul public de interes local, specializat, cu perso- nalitate juridică, înființat și organizat în subordi- nea Consiliului Local al comunei Brăești, județul  Buzău.2021/06/24
HCL nr. 23/2021privind rectificarea bugetului local  de venituri și cheltuieli la data de 24.06.2021.2021/06/24
HCL nr. 22/2021privind aprobarea raportului privind  activitatea asistenților persoanali ai persoanelor  cu handicap grav din com. Brăești pt. anul 2020.2021/06/24
HCL nr. 21/2021privind aprobarea Planului anual de  acțiune privind serviciile sociale și Planului  anual de asistență medicală comunitară aferent comunei Brăești pentru anul 2021.2021/06/24
HCL nr. 20/2021privind constatarea de drept, înainte de  expirarea duratei normale a mandatului de  consilier local, precum și vacantarea locului de  consilier local al domnului Goidescu Petruș, din  cadrul Consiliului Local Brăești.2021/06/24
HCL nr. 19/2021privind modificarea și aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale aparatului de  specialitate al primarului comunei Brăești,  județul Buzău.2021/05/31
HCL nr. 18/2021privind alegerea președintelui de ședință  pe o perioadă de 3 luni (mai, iunie și iulie 2021)2021/04/28
HCL nr. 17/2021privind aprobarea închirierii unei suprafețe de 10 mp pe domeniul public al com. Bră- ești (în curtea Căminului Cultural Brătilești), în vederea realizării infrastr. de BROADBAND în  zonele albe NGA.2021/04/28
HCL nr. 16/2021privind actualizarea Regulamentului și  aprobarea contractului  cadru  de acces al furnizorilor de rețele de comunicații electronice pe  proprietastea publică și privată a com. Brăești.2021/04/28
HCL nr. 15/2021privind aprobarea programului de transport și a stațiilor publice pt. traseele care  tranzitează comuna Brăești.2021/04/28
HCL nr. 14/2021privind aprobarea nr. cuantumului  lunar al burselor acordate elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din com.  Brăești pentru sem. al II-lea al anului școlar  2020-2021.2021/04/28
HCL nr. 13/2021privind indexare cu rata inflației a impozitelor și taxelor locale pentru anul  2022.2021/04/28
HCL nr. 12/2021privind aprobarea depunerii proiectului ,, ICAR – Incluziune, consolidare și abilitare a  romilor în cadrul Programului Aria7 ,, Incluziunea și abilitarea romilor”, Apelul ,,Creșterea incluziunii și abilitarea romilor” – runda a 2-a, finanțat prin mecanismul Financiar Granturi SEEE și Norvegiene, Programul ,,Dezvoltare locală,  reducerea sărăciei și creșterea incluziunii  romilor”.2021/04/15
HCL nr. 11/2021privind aprobarea modificării și actualizării Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Ținutul Buzăului” la care comuna  Brăești este membru asociat2021/04/08
HCL nr. 10/2021privind aprobarea notei conceptuale  privind documentația tehnică Reabilitare drumuri de interes local ,,execuție zid de sprijin pt. consolidarea terasament drum sătesc DSI  (Ivanețu) 2”.2021/04/08
HCL nr. 9/2021privind aprobarea Bugetului local de  venituri și cheltuieli, precum și a listei de investiții pt. anul 20212021/04/08
HCL nr. 8/2021privind neasumarea responsabilității  UAT com. Brăești a organizariii și derulării procedurilor de atribuire a contr./acord- cadru  pt.  achiziția produselor, precum  și a contr./acord.- cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, aferente programului pt. școli al României în perioada 2017-2023.2021/03/31
HCL nr. 7/2021privind aprobarea organizării pășunatului și exploatării pajiștilor permanente, aflate în domeniul privat al com. Brăești, jud. Buzău.2021/03/31
HCL nr. 6/2021privind aprobarea, modificare si completarea Organigramei si a Statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Brăești, județul Buzău.2021/02/26
HCL nr. 5/2021privind aprobarea, modificării Actului Constitutiv și Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Progaz Buzău” la care  comuna Brăești este membru asociat.2021/02/26
HCL nr. 4/2021privind aprobarea Contului de  execuție  și a bugetului local pentru anul 2020.2021/02/26
HCL nr. 3/2021privind alegerea președintelui de  ședință pe o perioadă de 3 luni (februarie,  martie și aprilie 2021)2021/01/29
HCL nr. 2/2021privind aprobarea ,,Planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de V.M.G. pentru anul 2021”2021/01/29
HCL nr. 1/2021privind aprobarea actualizării Statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Brăești, județul Buzău.2021/01/29

Comments are closed.