Hotărâri ale Consiliului local

TitluDescriereData
HCL nr. 21/2024 pentru stabilirea unui mandat special reprezentantului comunei Brăești  Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Eco Buzău 2009” cu  privire la contractele de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare.2024/05/31
HCL nr. 20/2024 pentru stabilirea unor măsuri /demersuri privind activitatea Asociației de  Dezvoltare Intercomunitară ,,Eco Buzău 2009” la care com. Brăești este membru asociat.2024/05/31
HCL nr. 19/2024 privind stabilirea unui mandat special reprezentantului com. Brăești în  Adunarea Generală a Asociației  de dezvoltare Intercomunitară ,,Eco Buzău 2009”  privind costurile nete de gestionare a deșeurilor de ambalaje din deșeuri municipale, de  către organiz. care implementează  obligațiile privind răspund. extinsă a producătorului.2024/05/31
HCL nr. 18/2024 privind alegerea presedintelui de sedinta pe o perioada de 3 luni(mai, iunie si iulie 2024)2024/04/30
HCL nr. 17/2024 privind aprobarea modificarii si actualizarii Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Eco Buzau 2009 la care com Braesti este asociat2024/04/30
HCL nr. 16/2024 privind indexarea cu rata inflatiei a impozitelor si taxelor locale pentru anul 20252024/04/30
HCL nr. 15/2024 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli, precum si a listei de investitii la data de 30.04.20242024/04/30
HCL nr. 14/2024 privind reanalizarea HCL nr. 36 din 29.11.2023 privind stabilirea taxelor și impozitelor locale pentru anul 2024.2024/03/29
HCL nr. 13/2024 privind aprobarea Planului de asistență medicală comunitară pentru anul 2024.2024/03/29
HCL nr. 12/2024 privind aprobarea reactualizarii bugetului obiectivului de investitii ”Centru social de zi pentru copii in comuna Braest, Jud Buzau”2024/03/13
HCL nr. 11/2024 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli la data de 13.03.20242024/03/13
HCL nr. 10/2024 privind aprobarea tipului de suport alimentar acordat prescolarilor si elevilor Scolii Gimnaziale Bratilesti, com Braesti, Jud Buzau in cadrul Programului National ” Masa sanatoasa” in perioada desfasurarii activitatilor didactice din invatamantul preuniversitar de stat in anul 20242024/03/13
HCL nr. 9/2024 privind aprobarea prelungirii valabilității Planului Urbanistic General al com.  Brăești, județul Buzău.2024/02/28
HCL nr. 8/2024 privind înființarea ,,Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență” TIP V 1 pentru intervenția în situații de urgență.2024/02/28
HCL nr. 7/2024 privind actualizarea metodologiei, cuantumul maxim și situațiile deosebite  pt. care se acordă ajutoare de urgență din bugetul local în baza Legii 196/2016.2024/02/28
HCL nr. 6/2024 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli la data de 06.02.20242024/02/06
HCL nr. 5/2024 privind aprobarea Planului de Acțiuni sau lucrări de interes local pentru  persoanele majore apte de muncă beneficiare de ajutor de incluziune cf. prevederilor Legii nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune pe anul 2024.2024/02/06
HCL nr. 4/2024 privind aprobarea realizării obiectivului de investiții ,,Centru social  de zi pentru copii în comuna Brăești, județul Buzău”.2024/02/06
HCL nr. 3/2024 privind alegerea presedintelui de sedinta pe o perioada de 3 luni ( februarie, martie, aprilie 2024)2024/01/31
HCL nr. 2/2024 privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli, precum si a listei de investitii pt anul 20242024/01/31
HCL nr. 1/2024 privind aprobarea Nomenclatorului stradal al Com Braesti, Jud Buzau2024/01/31
HCL nr. 41/2023 privind rectificarea buget. local de venituri și cheltuieli la data de 18.12.2023.2023/12/18
HCL nr. 40/2023 privind implementarea proiectului ,,Modernizare drumuri locale în comuna  Brăești, Județul Buzău.2023/12/18
HCL nr. 39/2023 privind aprobarea Documentației de avizare pentru lucrări de intervenție –  DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții,,Modernizare  drumuri locale în comuna Braăești, Județul  Buzău”.2023/12/18
HCL nr. 38/2023 privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli la data de 29.11.2023.2023/11/29
HCL nr. 37/2023 privind aprobarea protocolului de colaborare între Ministerul Muncii și  Solidarității Sociale (MMSS) cu UAT com. Brăești , jud. Buzău, referitor la  colaborarea  instituțiilor de servicii MMSS–SII MMSS, Cod MySmis 1309632023/11/29
HCL nr. 36/2023 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 20242023/11/29
HCL nr. 35/2023 privind alegerea presedintelui de sedinta pe o perioada de 3 luni ( noiembrie, decembrie 2023, ian 2024)2023/10/29
HCL nr. 34/2023 privind rectificarea Bugetului local de venituri si cheltuieli la data de 29.10.20232023/10/29
HCL nr. 32/2023 privind aprobarea Planului Local de Actiune pt aplicarea HG nr 560/2022 privind aprobarea strategiei Guvernului Romaniei de incluziune a cetatenilor romani apartinand minoritatii rome, pentru perioada 2023-20242023/10/29
HCL nr. 33/2023  privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, a devizului general si indicatorilor tehnico-economici pt OBIECTIVUL ” CENTRU SOCIAL DE ZI PT COPII IN COMUNA RRAESTI, JUD BUZAU2023/10/29
HCL nr. 31/2023 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, a devizului general si indicatorilor tehnico-economici pt obiectivul ”Construirea unei platforme comunale pt gunoi de grajd in com Braesti, jud Buzau”2023/10/29
HCL nr. 30/2023 privind aprobarea implementarii proiectului cu privire la disponibilitatea terenului pt obiectivul ”Construirea unei platforme comunale pt gunoi de grajd in comuna Braesti, jud Buzau2023/10/29
HCL nr. 27/2023privind rectificarea bugetului local la data de 30.08.20232023/08/30
HCL nr. 26/2023privind nesumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de  atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor aferente  programului  și contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea  măsurilor educative, la nivel local, pentru perioada 2023-iulie 2029 în cadrul Programului pentru școli al României.2023/08/30
HCL nr. 25/2023privind aprobarea Nomenclatorului serviciului social, precum și a  Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a Serviciului social furnizat în  comunitate ,,Primăria Brăești – Compartiment asistență socială, autoritate tutelară și și asistență medicală comunitară”.2023/08/30
HCL nr. 24/2023privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a Devizului  general actualizați și a Devizului general actualizați și a Devizului general actualizat  aferent obiectivului de investiții ,,Modernizare drum comunal DC 86 și drumuri sătești,  comuna Brăești, județul Buzău.2023/08/16
HCL nr. 23/2023 privind acordarea din bugetul local al comunei Brăești a unui premiu fiecărei  persoane care împlinește vârsta de 100 de ani.2023/07/31
HCL nr. 22/2023 privind alegerea președintelui de ședință pe o perioadă de 3 luni (august,  septembrie și octombrie 2023).2023/07/31
HCL nr. 21/2023privind aprobarea Planului anual de acțiuni privind  serviciile sociale  aferente comunei Brăești, pentru anul 20232023/06/30
HCL nr. 20/2023privind aderarea si includerea comunei Braesti la Parteneriatul Public-Privat de Dezvoltare Regionala – Asociatia Grupul de Actiune Locala(GAL) Valea Slanicului, Buzau2023/06/09
HCL nr. 19/2023 privind modificarea si completarea HCL nr 15 din data de 28.04.2023, privind aorobarea Organigramei si a Statului de functiui pt aparatul de specialitate al Primarului com. Braesti pt anul 2023 in sensul infiintarii ”Serviciului de Asistenta Comunitara(SAC) in cadrul Compartimentului „Asistenta sociala, autoritate tutelara si asistenta medicala comunitara”2023/05/31
HCL nr. 18/2023  privind aprobarea Indicatorilor tehnico-economici actualizati si a Devizului general actualizat pt obiectivul de investitii „” Modernizare drum comunal DC 86 si drumuri satesti, Comuna Braesti, Jud Buzau””2023/05/08
HCL nr. 17/2023  privind modificarea Anexei 2.2c la HCL al comunei Braesti nr 5 din 28.02.2023 pt aprobarea Documentatiei pt Avizarea Lucrarilor de Interventie, a indicatorilor tehnico-economici actualizatii, precum si a asumarii cheltuielilor neeligibile aferente obiectivului de investitii ” Modernizare drum comunal DC 86 si drumuri satesti, comuna Braesti, Jud Buzau”2023/05/08
HCL nr. 16/2023 privind alegerea presedintelui de sedinta pe o perioada de 3 luni( mai, iunie si iulie 2023)2023/04/28
HCL nr. 15/2023 privind completarea, modificarea si aprobarea Organigramei si a Statului de functii ale aparatului de specialitate al Primarului Com Braesti, Jud Buzau2023/04/28
HCL nr. 14/2023 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului com Braesti, Jud Buzau2023/04/28
HCL nr. 13/2023 privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a pajistilor din proprietatea privata a comunei Braesti, a Studiului de oportunitate privind inchirierea, aprobarea Regulamentului procedurii de licitatie, Documentatiei de atribuire, Caietului de Sarcini, cerintele minime de calificare ale ofertantilor, Contractului de inchiriere – model cadru, in vederea atribuirii contractelor de inchiriere a pajistilor, aflate in proprietatea privata a comunei Braesti2023/04/28
HCL nr. 12/2023 privind indexarea cu rata inflatiei a impozitelor si taxelor locale pentru anul 20242023/04/28
HCL nr. 11/2023 privind aprobarea Amenajamentului Pastoral pentru pajiștile din  comuna Brăești, Județul Buzău.2023/03/31
HCL nr. 10/2023 pentru aprobarea promovarii proiectului ” Renovarea/ modernizarea a 3 biblioteci locale pentru a deveni hub-uri de dezvoltare a competentelor digitale si dotartea cu echipamente IT a 24 de biblioteci locale din judetul Buzau in cadrul Programului National de Redresare si Rezilienta2023/03/07
HCL nr. 9/2023 privind aprobarea realizarii obiectivului de investitii ,, Centru social de zi pentru copii in comuna Braesti, jud Buzau,,2023/03/07
HCL nr. 8/2023pentru aprobarea dizolvării, lichidării și radierii Asociației de  Dezvoltare Intercomunitară ,,PROGAZ BUZĂU 2020”.2023/02/28
HCL nr. 7/2023privind aprobarea realizării obiectivului de investiții ,,Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a Școlii Gimnaziale  Brătilești, comuna Brăești, județul Buzău”. 2023/02/28
HCL nr. 6/2023privind aprobarea Programulului anual de achiziții publice, pe anul  2023.2023/02/28
HCL nr. 5/2023privind modificarea Anexei nr. 2.2. la H.C.L.Nr. 23 din 31.08.2022 pentru aprobarea DALI, a indicatorilor tehnico-economici actualizați, precum și a asumării cheltuielilor neeligibile aferente obiectivului  de investiții  ,,Modernizare Drum Comunal DC 86 și drumuri sătești, comuna  Brăești,  județul Buzău.2023/02/28
HCL nr. 4/2023privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli, precum și a  listei de investiții pentru anul 2023.2023/02/28
HCL nr. 3/2023 privind actualizarea HCL nr. 27 din data de 31.10.2022, cu  privire la actualizarea HCL nr. 12 din data de 28.04.2022 cu privire la  aprobarea proiectului ,, Centru Comunitar Integrat în Brăești” , în  conformitate cu ultima formăa bugetului rezultat în urma etapei de  evaluare și selecție.2023/01/30
HCL nr. 2/2023 privind alegerea președintelui de ședință pe o perioadă de 3 luni  (februarie, martie și aprilie 2023).2023/01/30
HCL nr. 1/2023 privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local  pentru persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de venit  minim garantat pentru anul 2023.2023/01/30
HCL nr. 42/2022  privind stabilirea salariilor de baza pt functionarii publici si personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului com Braesti, Jud Buzau2022/12/29
HCL nr. 41/2022  privind aprobarea inchirierii unei suprafete de 10 mp, precum si acordarea dreptului de acces pe proprietatea publica a comunei Braesti (In Curtea Scolii Ruginoasa) in vederea exploatarii pe o durata de 20 de ani, pt sistemul Broadband, in zonele albe NGN pt echipamente, respectiv drumul de acces, traseul de fibra optica si alimentarea cu energie electrica( retea si / canalizatie, incluzand elementele de sustinere a acestora, respectiv stalpi/turnuri/piloni) …2022/12/29
HCL nr. 40/2022  privind incheierea unui contract de consultanta, asistenta si reprezentare juridica pentru anul 20232022/12/29
HCL nr. 39/2022  privind aprobarea Regulamentului de acordare a ajutoarelor de urgenta familiilor si persoanelor care se afla in situatii de necesitate2022/12/29
HCL nr. 37/2022  privind aprobarea noii reorganizari a retelei scolare in anul scolar 2023-20242022/12/29
HCL nr. 38/2022  privind stabilirea taxelor si impozitelor locale pentru anul 20232022/12/29
HCL nr. 36/2022  privind rectificarea Bugetului local de venituri si cheltuieli, precum si a listei de investitii la data de 21.12.20222022/12/21
HCL nr. 35/2022  privind completarea ,,Programului de achiziții publice,  pe  anul 2022″2022/12/21
HCL nr. 34/2022  privind aprobarea cuantumului și numărului de burse care se acordă elevilor din învățământul preuniversitar de stat din comuna Brăești, jud. Buzău, pentru anul școlar 2022-2023.2022/11/24
HCL nr. 33/2022  privind rectificarea Bugetului local de venituri și cheltuieli  precum la data de 24.11.2022.2022/11/24
HCL nr. 32/2022  privind aprobarea Planului anual de  acțiune privind serviciile sociale aferent comunei Brăești pentru anul 20222022/11/24
HCL nr. 31/2022  privind completarea ,,Programului de achiziții publice,  pe  anul 2022”2022/10/31
HCL nr. 30/2022   privind rectificarea Bugetului local de venituri și cheltuieli  precum  și a listei de investiții la data de 31.10.2022.2022/10/31
HCL nr. 29/2022   privind încheierea unui contract de asistență  juridică cu un avocat care să ne reprezinte în dosarul  penal nr. 1780/P/2022 aflat pe rolul Parchetului de pe langa Judecatoria Buzau2022/10/31
HCL nr. 28/2022   privind alegerea președintelui de ședință pe o perioadă  de 3 luni  (noiembrie, decembrie 2022 și ianuarie 2023).2022/10/31
HCL nr. 27/2022   privind actualizarea HCL nr. 12/28.04.2022 privind aprobarea proiectului ,,Centru comunitar întegrat în  Brăești in conformitate cu ultima forma a bugetului rezultat in urma etapei de evaluare si selectie2022/10/31
HCL nr. 26/2022  privind aprobare a proiectului, a cererii de finanțare a bugetului și a  cheltuielilor legate de proiectul ,,Reabilitare moderată a primăriei com. Brăești, județul Buzău”.2022/10/26
HCL nr. 25/2022  privind rectificarea Bugetului local de venituri și cheltuieli  precum  și a listei de investiții la data de 29.09.2022.2022/09/29
HCL nr. 24/2022  privind completarea ,,Programului de achiziții publice,  pe  anul 2022”2022/09/29
HCL nr. 23/2022 privind aprobarea Documentației de Avizarea Lucrărilor  de Intervenție, a indicatorilor tehnico-economici actualizați, precum și a  asumării cheltuielilor neeligibile, aferente obiectibului  de investiții ,,Modernizare drum comunal DC 86 și drumuri sătești, com. Brăești, jud. Buzău”.2022/08/31
HCL nr. 22/2022 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli, precum și a listei de investițiila data de 31.08.2022.2022/08/31
HCL nr. 21/2022privind completarea Programului de Achiziții Publice pe  anul 2022.2022/08/31
HCL nr. 20/2022 privind alegerea președintelui de ședință pe o perioadă  de 3 luni  (august, septembrie și octombrie 2022).2022/07/29
HCL nr. 19/2022 privind completarea H.C.L. Nr. 3 din 31.01.2022 privind stabilirea  salariilor de baza pt. funcționarii publici și personalul contractual din cadrul  aparatului de specialitate al primarului com. Brăești, pentru anul 2022.2022/07/29
HCL nr. 18/2022 constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local precum și vacantarea locului de consilier local  al d-lui Lăzăroiu Dumitru, consilier PSD, din cadrul Cosiliului Local Brăești.2022/07/29
HCL nr. 17/2022 privind aprobarea unor măsuri/demersuri cu privire la Asociația de  Dezvoltare Intercomunitară ,,Eco Buzău 2009” la care comuna Brăești este membru asociat.2022/06/28
HCL nr. 16/2022privind completarea, modificarea  și aprobarea  Organigramei și a Statului de funcții ale aparatului  de specialitate al primarului com.  Brăești,  județul Buzău.2022/05/31
HCL nr. 15/2022privind aprobarea cuantumului și numărului de burse care se acor- acordă elevilor din învățământul preuniversitar de stat din comuna Brăești, jud. Buzău, pentru sem. Al II-lea al anului școlar 2021-2022.2022/05/31
HCL nr. 14/2022privind aprobarea Cererii de Finanțare, a Bugetului, a Notei de  Fundamentare și a cheltuielilor legate de proiectul ,,Reactualizare și  transpunere în format GIS P.U.G.al comunei Brăești, județul Buzău”.2022/05/15
HCL nr. 13/2022privind alegerea președintelui de ședință  pe o perioada de 3  luni (mai, iunie și iulie 2022).2022/04/28
HCL nr. 12/2022privind aprobarea proiectului ,,Centru comunitar întegrat în  Brăești.2022/04/28
HCL nr. 11/2022privind modificarea și aprobarea taxei în vederea branșării la  rețeaua de apă.2022/04/28
HCL nr. 10/2022privind aprobarea organizării pășunatului și exploatării pajiștilor permente, aflate în domeniul privat al com. Brăești, județul Buzău pentru anul 2022.2022/04/28
HCL nr. 9/2022privind indexarea cu rata inflației a impozitelor și taxelor locale pentru anul 2023.2022/04/28
HCL nr. 8/2022privind aprobare ” Planului de achizitii publice ” al Consiliului local Braesti pentru anul  20222022/03/15
HCL nr. 7/2022privind aprobarea Bugetului local de  venituri și cheltuieli, precum și a listei de investiții pt. anul 20222022/03/15
HCL nr. 6/2022privind aprobarea Planului  anual de asistență medicală comunitară pentru anul 20222022/02/28
HCL nr. 5/2022privind stabilirea unor mandate speciale reprezentantului comunei Braesti, in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Eco Buzau 2009”2022/02/28
HCL nr. 4/2022privind alegerea președintelui de ședință pe o  perioadă de 3 luni (februarie, martie și aprilie 2022).2022/01/31
HCL nr. 3/2022privind stabilirea salariilor de bază pentru  funcționarii publici și personalul contractual din cadrul  aparatului de specialitate al primarului com. Brăești  pentru anul 2022.2022/01/31
HCL nr. 2/2022privind încheierea unui contract de asistență  juridică cu un avocat care să ne reprezinte în dosarul  privind posibilitățile legale de încercare de revizuire a  Deciziei ICCJ nr. 1715 din 22.09.2021, pronunțată în  dosarul nr. 466/114/2018.2022/01/31
HCL nr. 1/2022privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru persoanele apte de muncă din  fam. beneficiare de venit minim garantat pt. anul 2022.2022/01/31
HCL nr. 62/2021privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022.2022/01/27
HCL nr. 61/2021privind aprobarea noii reorganizări a rețelei școlare, în anul școlar 2022-2023.2022/01/27
HCL nr. 60/2021privind rectificarea Bugetului local de venituri  și cheltuieli, precum și a liste de investițiila data de  27.12.2021.2022/01/27
HCL nr. 59/2021privind stabilirea unei suprafete de teren neproductiv in vederea depozitarii temporare a deseurilor biodegradabile provenite din gradini si parcuri (deseuri, verzi) colectare separat de pe raza comunei Braesti, jud. Buzau2021/12/13
HCL nr. 58/2021privind aprobarea tarifelor si taxelor speciale pentru unele activitati ale serviciului public de salubrizare organizat la nivelul UAT Braesti, comuna Braesti, jud. Buzau2021/12/13
HCL nr. 57/2021privind instituirea unor puncte de colectare a deseurilor de pe raza comunei Braesti, jud. Buzau2021/12/13
HCL nr. 56/2021privind stabilirea unei suprafete de teren in vederea depozitarii temporare a deseurilor inerte provenite din activitatile de constructii si demolari de pe raza comunei Braesti, jud. Buzau2021/12/13
HCL nr. 55/2021privind modificarea și aprobarea Statului de funcții ale aparatului de  specialitate al primarului comunei Brăești,  județul Buzău.2021/12/13
HCL nr. 54/2021privind rectificarea Bugetului local de venituri  și cheltuieli, precum și a liste de investiții la data de  13.12.2021.2021/12/13
HCL nr. 53/2021privind aprobarea demarării procedurii de demolare a imobilelor : Clădire-dispensar veterinar Brăești, poz. 101, cod clasificare 1.6.2; Clădire-biliotecă sat  Brăești, poz. 103, cod clasificare 1.6.2; Clădire-fost sediu CAP Brătilești, poz.108. cod clasificare 1.6.2, toate înscrise în Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al com. Brăești, jud. Buzău.2021/11/26
HCL nr. 52/2021privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare locală a comunei Braești 2021-2027.2021/11/26
HCL nr. 51/2021privind rectificarea bugetului local, precum  și a listei de investiții la data de 26.11.2021.2021/11/26
HCL nr. 49/2021privind înființarea Serviciului de iluminat public al comunei Brăești, aprobarea modalității de gestiune a acestuia, a Regulamentului de Organizare și funcționare a serviciului de iluminat  public și al caietului  de sarcini.2021/10/25
HCL nr. 48/2021privind desemnarea unui reprezentant al C.L.Brăești, ca membru în comisia de evaluare a probei de interviu  a Conscursului pentru ocuparea funcției de director al Școlii Gimnaziale Brătilești, comuna Brăești, județul Buzău..2021/10/25
HCL nr. 47/2021privind alegerea președintelui de ședință pe o prioada de 3 luni ( noiembrie, decem- brie 2021 și ianuarie 2022).2021/10/25
HCL nr. 46/2021privind încheierea unor contracte de asistență juridică, cu un avocat care să ne reprezinte în următoarele dosare: dosar 466/114/ 2018-ICCJ litigiu UAT Lopătari; dosar 4185/277/2014*- Tribunalul Buzău – Simion Lucia; dosar 1392/ 277/2021 – Judec. Pătârlagele – Simion Tănțica; dosar nr.1419/277/2021 – Judec. Pătârlagele –  Simion Dumitru; dosar 1455/277/2021 – Judec. Pătârlagele – Negoiță Dobra.2021/10/25
HCL nr. 45/2021privind rectificarea Bugetului local de venituri și cheltuieli la data de 25.10.2021.2021/10/25
HCL nr. 44/2021Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico- economici reactualizați aferenți obiectivului de  investiții ,,Reabilitare școala gimnazială Brătilești, comuna Brăești, județul Buzău” în vederea in- cluderii și finanțării investiției în cadrul Programului Național de Dezvoltare locală.2021/10/25
HCL nr. 43/2021pentru aprobarea indicatorilor tehnico- economici reactualizați aferenți obiectivului de  investiții ,,Reabilitare drumuri de interes comunal în comuna Brăești, județul Buzău” în vederea includerii și finanțării investiției în cadrul Programului Național de Dezvoltare locală.2021/10/25
HCL nr. 42/2021privind valorificarea prin licitație  publică a masei lemnoase de pe pășunea împădurită amplasată pe teritoriul administrativ al comunei Gura Teghii, în punctul Pietrele Arse, bazinul forestier  Bâsca Mare, proprietate a comunei Brăești.2021/10/25
HCL nr. 39/2021pentru aprobarea Regulamentului  privind procedura pentru înregistrarea, evidența și  radierea vehiculelor pentru care nu există obligativitatea înregistrării de pe raza administrativ – teritorială a comunei Brăești.2021/08/31
HCL nr. 38/2021privind aprobarea Regulamentului de  Organizare și Funcționare a Consiliului Local al  comunei Brăești.2021/08/31
HCL nr. 37/2021privind acordarea unor facilități fiscale în  sensul anulării accesoriilor în cazul obligațiilor bugetare restante la data de 31.03.2021 datorate  bugetului local.2021/08/31
HCL nr. 36/2021privind alegerea presedintelui de sedinta  pentru lunile august, septembrie si octombrie 2021.2021/07/30
HCL nr. 35/2021privind actualizarea Regulamentului de  organizare si functionare al Compartimentului de asistenta sociala din cadrul aparatului de  speciali-âtate al primarului comunei Braesti.2021/07/30
HCL nr. 34/2021privind  completarea hotararii Consiliului  Local nr. 38/29.12.2020 privind aprobare ” Planului de achizitii publice ” al CL Braesti pentru anul  2021.2021/07/30
HCL nr. 33/2021privind   aprobarea acordarii unui  imprumut temporar in suma de 45.000 lei de la  bugetul propriu al comunei Braesti, judetul Buzau,  catre Serviciul CL Braesti – Serviciul Salubrizare.2021/07/30
HCL nr. 32/2021privind înființarea Serviciului de gestionare a cainilor fara stapan al comunei Braesti.2021/07/30
HCL nr. 31/2021privind rectificarea bugetului local, precum si a listei de investitii la data de 30.07.2021.2021/07/30
HCL nr. 30/2021privind utilizarea sumei de 327.250 lei din excedentul bugetului local rezultat la sfarsitul  exercitiului financiar 2020 – ca sursa de finantare a  bugetului local pe anul 2021, in vederea achizitionarii unei autobasculante necesara la  intretinerea si repararea drumurilor.2021/07/30
HCL nr. 29/2021privind aprobarea Regulamentului  cuprinzand masurile metodologice, organizatorice,  termenele si circulatia proiectelor de hotarari ale CL Braesti.2021/07/30
HCL nr. 28/2021privind aprobarea participării unității administrativ teritoriale com. Brăești în calitate  de  asocit- membru fondator la constituirea  Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitare ” Investitii Teritoriale Integrate Tinutul Buzaului, Prahovei si Vrancei”.2021/07/30
HCL nr. 27/2021privind  deschiderea unui cont tranzitoriu pentru încasarea taxelor și impozitelor locale la UNICREDIT BANK.2021/07/30
HCL nr. 26/2021privind valorificarea prin licitație publică a masei lemnoase de pe pășunea împădurită amplasată pe teritoriul administrativ al comunei Gura-Teghii, în pct. Pietrele Arse, bazinul  forestier Bâsca Mare proprietate a com. Brăești.2021/06/24
HCL nr. 25/2021privind completarea H.C.L. Brăești nr. 2 din data de 31.01.2020 privind stabilirea salariilor de bază pt. funcționarii publici și personalul contractual  din cadrul aparatului de specialitate  al primarului comunei Brăești, cu anexa de stabi- lire a salariilor de bază pt. personalul contractual  aferent Serviciului Public de Salubrizare, din subordinea Consiliului Local Brăești.2021/06/24
HCL nr. 24/2021privind darea în administrare și exploa- tare a serviciului și sistemului de salubrizare ale  com. Brăești, jud. Buzău către serviciul  ,,Consi- liul Local Brăești – Serviciul Salubrizare”, servi- ciul public de interes local, specializat, cu perso- nalitate juridică, înființat și organizat în subordi- nea Consiliului Local al comunei Brăești, județul  Buzău.2021/06/24
HCL nr. 23/2021privind rectificarea bugetului local  de venituri și cheltuieli la data de 24.06.2021.2021/06/24
HCL nr. 22/2021privind aprobarea raportului privind  activitatea asistenților persoanali ai persoanelor  cu handicap grav din com. Brăești pt. anul 2020.2021/06/24
HCL nr. 21/2021privind aprobarea Planului anual de  acțiune privind serviciile sociale și Planului  anual de asistență medicală comunitară aferent comunei Brăești pentru anul 2021.2021/06/24
HCL nr. 20/2021privind constatarea de drept, înainte de  expirarea duratei normale a mandatului de  consilier local, precum și vacantarea locului de  consilier local al domnului Goidescu Petruș, din  cadrul Consiliului Local Brăești.2021/06/24
HCL nr. 19/2021privind modificarea și aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale aparatului de  specialitate al primarului comunei Brăești,  județul Buzău.2021/05/31
HCL nr. 18/2021privind alegerea președintelui de ședință  pe o perioadă de 3 luni (mai, iunie și iulie 2021)2021/04/28
HCL nr. 17/2021privind aprobarea închirierii unei suprafețe de 10 mp pe domeniul public al com. Bră- ești (în curtea Căminului Cultural Brătilești), în vederea realizării infrastr. de BROADBAND în  zonele albe NGA.2021/04/28
HCL nr. 16/2021privind actualizarea Regulamentului și  aprobarea contractului  cadru  de acces al furnizorilor de rețele de comunicații electronice pe  proprietastea publică și privată a com. Brăești.2021/04/28
HCL nr. 15/2021privind aprobarea programului de transport și a stațiilor publice pt. traseele care  tranzitează comuna Brăești.2021/04/28
HCL nr. 14/2021privind aprobarea nr. cuantumului  lunar al burselor acordate elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din com.  Brăești pentru sem. al II-lea al anului școlar  2020-2021.2021/04/28
HCL nr. 13/2021privind indexare cu rata inflației a impozitelor și taxelor locale pentru anul  2022.2021/04/28
HCL nr. 12/2021privind aprobarea depunerii proiectului ,, ICAR – Incluziune, consolidare și abilitare a  romilor în cadrul Programului Aria7 ,, Incluziunea și abilitarea romilor”, Apelul ,,Creșterea incluziunii și abilitarea romilor” – runda a 2-a, finanțat prin mecanismul Financiar Granturi SEEE și Norvegiene, Programul ,,Dezvoltare locală,  reducerea sărăciei și creșterea incluziunii  romilor”.2021/04/15
HCL nr. 11/2021privind aprobarea modificării și actualizării Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Ținutul Buzăului” la care comuna  Brăești este membru asociat2021/04/08
HCL nr. 10/2021privind aprobarea notei conceptuale  privind documentația tehnică Reabilitare drumuri de interes local ,,execuție zid de sprijin pt. consolidarea terasament drum sătesc DSI  (Ivanețu) 2”.2021/04/08
HCL nr. 9/2021privind aprobarea Bugetului local de  venituri și cheltuieli, precum și a listei de investiții pt. anul 20212021/04/08
HCL nr. 8/2021privind neasumarea responsabilității  UAT com. Brăești a organizariii și derulării procedurilor de atribuire a contr./acord- cadru  pt.  achiziția produselor, precum  și a contr./acord.- cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, aferente programului pt. școli al României în perioada 2017-2023.2021/03/31
HCL nr. 7/2021privind aprobarea organizării pășunatului și exploatării pajiștilor permanente, aflate în domeniul privat al com. Brăești, jud. Buzău.2021/03/31
HCL nr. 6/2021privind aprobarea, modificare si completarea Organigramei si a Statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Brăești, județul Buzău.2021/02/26
HCL nr. 5/2021privind aprobarea, modificării Actului Constitutiv și Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Progaz Buzău” la care  comuna Brăești este membru asociat.2021/02/26
HCL nr. 4/2021privind aprobarea Contului de  execuție  și a bugetului local pentru anul 2020.2021/02/26
HCL nr. 3/2021privind alegerea președintelui de  ședință pe o perioadă de 3 luni (februarie,  martie și aprilie 2021)2021/01/29
HCL nr. 2/2021privind aprobarea ,,Planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de V.M.G. pentru anul 2021”2021/01/29
HCL nr. 1/2021privind aprobarea actualizării Statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Brăești, județul Buzău.2021/01/29

Arhivă Hotărâri ale Consiliului local 

Comments are closed.